Witamy w naszej Fundacji

Fundacja EUROPA+  została ustanowiona w 2006 roku w celu:

1. Wspierania rozwoju społeczności lokalnych i ponad lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, takich jak: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna.

2. Wspierania działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych   społecznym wykluczeniem, poprzez:

  • przeciwdziałanie marginalizacji regionów i krajów,
  • eliminowanie nierówności  pomiędzy kobietami i mężczyznami,
  • wspieranie grup społecznych o specjalnych potrzebach,
  • wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych.

3. Upowszechniania wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych.

4. Przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia poprzez:

  • prowadzenie  pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • prowadzenia przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,   w tym  niepełnosprawnych,
  • organizację szkoleń dla osób bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych) w celu rozwoju   ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności  gospodarczej, uzyskania lub zmiany zatrudnienia.

5. Wspierania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

6. Wspierania  działań na rzecz rozwoju, modernizacji, poprawy jakości życia , konkurencyjności obszarów wiejskich.

7. Prowadzenia i wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego.