Uwierz w swój sukces

Fundacja Europa+ realizuje projekt „Uwierz w swój sukces”, Poddziałanie 9.1.2 RPO WM 2014-2020 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

W latach 2017–2018 wsparciem w ramach projektu obejmiemy 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, organizując między innymi indywidualne doradztwo i poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, a także 6-miesięczne staże.

Wsparcie kierujemy w szczególności do osób:

  • niepracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  • z niepełnosprawnościami
  • długotrwale bezrobotnych
  • bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy
  • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Zainteresowane osoby spełniające kryteria formalne zapraszamy:

Centrum Pośrednictwa Pracy, projekt „Uwierz w swój sukces”

ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

kom. 601 320 540

tel. 18 445 81 95