Realizacja zadań w zakresie integracji społeczniej

Realizacja zadań w zakresie integracji społeczniej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej uczestniczących w programie AKTYWIZACJA I INTEGRACJA, w roku 2015 (PAI) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu we współpracy z: Gminą Łącko, Gminą Nawojowa, Miastem i Gminą Piwniczna–Zdrój, Gminą Podegrodzie

 • Cel: udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
 • Realizacja: Fundacja Europa+ (Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie)
 • Okres realizacji: od 27.04.2015 r. do 30.06.2015 r.
 • Harmonogram 1 grupy: 18 spotkań x 5 godzin (1 godz. = 60 min.) – 90 godzin dla każdej grupy, 2 spotkania w tygodniu, w dni robocze, 5 godzin każde, w godz. od 8.00 do 17.00
 • Odbiorcy: 4 grupy, 10 os. każda
 • Zakres merytoryczny wsparcia:

  Założenie: osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i realizujące kontrakt socjalny. Osoby te mogą posiadać poważne dysfunkcje i deficyty wpływające na obniżenie szans na rynku pracy lub/i są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu np. na: długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak kwalifikacji, niepełnosprawność, niskie wykształcenie, uzależnienia, niską samoocenę, bierność, postawę roszczeniową, przynależność do mniejszości etnicznych, przynależność do subkultur, konflikt z prawem itp.

  Stąd konieczność odpowiedniego motywowania uczestników do aktywnego udziału w PAI (w tym w szczególności takie prowadzenie wsparcia, by indywidualizować formy realizowanych zajęć adekwatnie do możliwości i oczekiwań uczestników tak, aby zapewnić ich frekwencję w trakcie realizowania zajęć integracyjnych).

  Program wsparcia musi być dostosowany do odbiorców (ich predyspozycji, możliwości, ograniczeń, gotowości do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej).

 • Bloki tematyczne:
  • Samoocena (automotywacja, wzmocnienie skuteczności działania, zwiększenie samoświadomości, radzenie sobie z emocjami) – ok. 20 godz. (4 dni);
  • Odpowiedzialność (kontrola nad pełnionymi rolami społecznymi, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji, oraz odpowiedzialność za ich wykonanie, zarządzanie czasem, radzenie sobie z problemami) – ok. 20 godz. (4 dni);
  • Komunikacja interpersonalna (pisemna, werbalna i niewerbalna, relacje i współdziałanie w zespole, komunikacja na rynku pracy – rozmowa kwalifikacyjna, list motywacyjny, CV) – ok. 20 godz. (4 dni);
  • Zagrożenia w funkcjonowaniu społecznym (przeciwdziałanie patologiom i dysfunkcjom społecznym) – ok. 30 godz. (6 dni).
 • Formy prowadzenia zajęć:
  • Grupowe poradnictwo specjalistyczne;
  • Warsztaty trenerskie;
  • Grupy wsparcia.