POWER-szansą dla młodych

PROJEKT „POWER-szansą dla młodych” realizowany przez fundację Europa +, Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 17.07.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe,

 

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Liczba miejsc w projekcie: 54 osoby

Dla kogo skierowany:

 54 osób (30K i 24 M) w wieku 15-29 lat

 zamieszkujących teren powiatu Nowosądeckiego, na obszarach wiejskich określonych według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie położone poza ZIT, tj gminy: Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Krynica Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie lub dla osób z niepełnosprawnościami lub rodziców chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

 wyłącznie osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzn. Młodzież NEET (jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

nie pracuje tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo, nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliła się ze środków finansowanych ze źródeł publicznych tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

 osób nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

 Pośrednictwo pracy

 Staże zawodowe

 Bony szkoleniowe

 Bony na zasiedlenie

 Inne dodatkowe formy wsparcia (stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwroty kosztów dojazdu, wynagrodzenia dla opiekunów stażystów).

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: aktywizacja 54 (30K, 24M) osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego w wieku do 29 roku życia poprzez zapewnienie indywidualnego i kompleksowego wsparcia w określeniu ścieżki zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji oraz zdobywaniu doświadczenia zawodowego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Finansowane:

Wysokość dofinansowania: 918 985,77 zł

 

Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy: 50 000,00 zł

Kontakt:

Kierownik projektu – Alina Garwol: 601 320 540, 18 448 72 02, agarwol@europaplus.pl

Biuro projektu:

ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz