Realizacja projektu - nowy projekt

Fundacja Europa+ realizowała BBB projekt „Uwierz w swój sukces”, Poddziałanie 9.1.2 RPO WM 2014-2020 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

W latach 2017–2018 wsparciem w ramach projektu objęto 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, organizując między innymi indywidualne doradztwo i poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, a także 6-miesięczne staże.

Realizacja projektu - Uwierz w swój sukces

Fundacja Europa+ realizowała projekt „Uwierz w swój sukces”, Poddziałanie 9.1.2 RPO WM 2014-2020 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

W latach 2017–2018 wsparciem w ramach projektu objęto 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, organizując między innymi indywidualne doradztwo i poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, a także 6-miesięczne staże.

Realizacja projektu - Uwierz w swój sukces (3)

Fundacja Europa+ realizowała projekt „Uwierz w swój sukces”, Poddziałanie 9.1.2 RPO WM 2014-2020 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

W latach 2017–2018 wsparciem w ramach projektu objęto 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, organizując między innymi indywidualne doradztwo i poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, a także 6-miesięczne staże.

UCZMY SIĘ UCZYĆ

  • Okres realizacji: od 01.04.2014 r. do 31.07.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SĄDECKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

  • Okres realizacji: od 02.01.2014 r. do 31.05.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KIS RAZEM DAMY RADĘ

  • Okres realizacji: od 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.