SĄDECKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

  • Okres realizacji: od 02.01.2014 r. do 31.05.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Wartość projektu: 246 460,00 PLN
  • Partnerzy projektu: Fundacja Europa+ (Lider), Powiat Nowosądecki
  • Cel projektu, zrealizowane działania: Głównym celem projektu było wzmocnienie procedur konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i polityk publicznych na obszarze powiatu nowosądeckiego poprzez organizację 17 spotkań konsultacyjnych w okresie od I 2014 rok do V 2015 rok. Cele szczegółowe zrealizowane w ramach projektu to: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie komunikacji społecznej i konsultacji społecznych poprzez udział w szkoleniach w okresie do końca 2014 roku. Rozwój dialogu społecznego w Powiecie Nowosądeckim poprzez budowę portalu internetowego do prowadzenia konsultacji on-line, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-edukacyjnej w zakresie konsultacji społecznych w okresie do V 2015 r.
  • Liczba beneficjentów: 100 osób
  • Adres strony www projketu: www.sks.europaplus.pl