KIS RAZEM DAMY RADĘ

  • Okres realizacji: od 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Wartość projektu: 1 897 950,00 PLN
  • Cel projektu, zrealizowane działania: Konieczność kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem osobom należącym do grup narażonych na wykluczenie społeczne, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych. Potrzeba wprowadzenia na rynek lokalny podmiotu integracji społecznej, ponieważ na terenie Powiatu Nowosądeckiego brak jest CIS-ów, KIS-ów lub ZAZ-ów realizujących zadania z zakresu ekonomii społecznej. Działania w ramach projektu: poradnictwo psychospołeczne (poznanie siebie – wzmocnienie poczucia własnej wartości, wyznaczanie granic – asertywność, radzenie sobie ze stresem, wyznaczanie celów i prowadzących do niego alternatywnych dróg, poznawanie swoich mocnych i słabych stron). Program aktywizacji zawodowej: na podstawie utworzonego podczas sesji grupowych i spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania dokonany został wybór dalszej formy aktywizacji zawodowej; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – blok psychologiczny, blok praktyczny, blok prawny (stypendium dla uczestnika); szkolenia zawodowe – podniesienie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych – indywidualnie dobrane (stypendium dla uczestnika przez miesiąc); płatne staże zawodowe – 6 miesięcy.
  • Liczba beneficjentów: 100 osób
  • Adres strony www projketu: www.kis.europaplus.pl