ŻYJMY ZDROWO I WESOŁO CYKL EDUKACYJNYCH WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH DLA DZIECI Z KLAS 2-ICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODEGRODZIU

  • Okres realizacji: od 01.09.2014 r. do 28.11.2014 r.
  • Źródło dofinansowania: Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Wartość projektu: 6 454,50 PLN
  • Cel projektu, zrealizowane działania: Głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze przez 15 dzieci uczęszczających do SP w Podegrodziu poprzez organizację warsztatów wyjazdowych. Celami szczegółowymi osiągniętymi w ramach projektu było: nabycie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie walorów zdrowotnych wyrobów pszczelich oraz wiedzy nt. pracy w pasiece oraz zapewnienie dostępu uczestnikom projektu do dóbr kultury Małopolskiej poprzez udział w warsztatach kultury. Zorganizowano warsztaty edukacyjne – 3 wyjazdy, zakupiono 16 strojów do zajęć teatralnych.
  • Liczba beneficjentów: 15 osób