UCZMY SIĘ UCZYĆ

  • Okres realizacji: od 01.04.2014 r. do 31.07.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • Wartość projektu: 525 180,00 PLN
  • Partnerzy projektu: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
  • Cel projektu, zrealizowane działania: Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia w klasach I–III szkoły podstawowej w sposób zorientowany na umiejętności uczenia się – poprzez przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Cele szczegółowe: podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie opracowanego i wdrożonego innowacyjnego programu nauczania w klasach I–III. Pilotażowe wdrożenie, testowanie i upowszechnienie programu – w klasach I w 4 szkołach podstawowych.
  • Liczba beneficjentów: 106 uczniów, 16 nauczycieli, 4 szkoły podstawowe
  • Adres strony www projketu: www.usu.piwniczna.pl