UWIERZ W SIEBIE REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB BEZROBOTNYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWIZACJA I INTEGRACJA, W ROKU 2014 R.

  • Okres realizacji: od 01.10.2014 r. do 30.11.2014 r.
  • Źródło dofinansowania: Powiat Nowosądecki – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ze środków Funduszu Pracy.
  • Wartość projektu: 17 540,00 PLN
  • Cel projektu, zrealizowane działania: Celem programu było udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym poprzez organizację szkoleń grupowych dla 3 grup w zakresie samooceny, odpowiedzialności, komunikacji interpersonalnej, zagrożeń w funkcjonowaniu społecznym (w wymiarze 83 godz./1 grupę) oraz spotkań indywidualnych (30 godz. – 1 godz. dla każdego uczestnika). Wynikiem realizacji zadania są także indywidualne oceny efektów udzielonego wsparcia oraz indywidualne opinie zawierające rekomendacje dla pracowników PUP oraz OPS do dalszych kierunków pracy z uczestnikami PAI. We współpracy z Gminą Łącko, Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój, Gminą Podegrodzie.
  • Liczba beneficjentów: 30 osób