ROZEZNANIE RYNKU NR 2/KBN/PC/3.1/2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/KBN/PC/3.1/2018

upublicznione dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego:

www.europaplus.pl

oraz w Biurze projektu Fundacji Europa+ : ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

dla postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach mikrograntu pn.:

"Komputer bliżej nas" realizowanego na podstawie umowy o wspólną realizację mikrograntu zawartej w

dniu 14.11.2018 r. pomiędzy Gminą Łukowica a fundacją Europa+

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje

społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

1.1. Fundacja EUROPA+ z siedzibą w Brzeznej

1.2. Adres: 33-386 Podegrodzie, Brzezna 1

1.3. Nr KRS: 0000272629

1.4. NIP 6762345858, REGON 120407527

1.5. tel. 18 445 81 95

1.6. adres e-mail: biuro@europaplus.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz.1986. ze zm.) –

zwanej dalej "ustawą Pzp".

2. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Rozdziałem 6. Wspólne warunki i

procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, Podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w

ramach projektów, ppkt 6.5.1. Rozeznanie rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dn. 19.07.2017 r., zwanych dalej

"Wytycznymi".

3. Postępowanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś