Rozeznanie rynku nr 3/NPG/10.1.2/2020/R z dnia 04.03.2020 r.

Rozeznanie rynku nr 3/NPG/10.1.2/2020/R z dnia 04.03.2020 r.

sporządzone dla dostawy pn.:

Dostawa mebli przedszkolnych, tj. stolików, krzesełek oraz osłon na grzejniki do Przedszkola przy ul. Krokowskiego 6 w Nowym Sączu w ramach projektu pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w oddziale Niepublicznego Przedszkola

Galicyjskiego w Nowym Sączu realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Do pobrania