Program Aktywizacja i Integracja 2016 - Uwierz w siebie III

Wsparcie „Uwierz w siebie III” realizowane przez fundację EUROPA+ w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2016 jest finansowane przez Powiat Nowosądecki – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ze środków Funduszu Pracy.

Realizacja zadań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w roku 2016 (PAI) Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu we współpracy z: Miastem i Gminą Piwniczna–Zdrój oraz Gminą Podegrodzie

Cel: udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Realizacja: fundacja Europa + (Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie)

Okres: od 25.04.2016 r. do 23.06.2016 r. Harmonogram: 16 spotkań x 5 godzin + 2 spotkania x 6 godzin = 92 godziny (1 godz. = 60 min.) dla każdej grupy, 2 spotkania w tygodniu, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 13.00/14.00

Odbiorcy: 2 grupy, łącznie 20 osób. Osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i realizujące kontrakt socjalny. Osoby te mogą posiadać poważne dysfunkcje i deficyty wpływające na obniżenie szans na rynku pracy lub/i są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu np. na: długotrwałe pozostawanie bez pracy, brak kwalifikacji, niepełnosprawność, niskie wykształcenie, uzależnienia, niską samoocenę, bierność, postawę roszczeniową, przynależność do mniejszości etnicznych, przynależność do subkultur, konflikt z prawem itp.