Realizacja projektu - Uwierz w swój sukces

Fundacja Europa+ realizowała projekt „Uwierz w swój sukces”, Poddziałanie 9.1.2 RPO WM 2014-2020 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

W latach 2017–2018 wsparciem w ramach projektu objęto 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Nowosądeckiego, organizując między innymi indywidualne doradztwo i poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, a także 6-miesięczne staże.

Wsparcie w szczególności do osób:

  • niepracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  • z niepełnosprawnościami
  • długotrwale bezrobotnych
  • bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy
  • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020