INTEGRACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W CELU WDROŻENIA INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ POPRZEZ STWORZENIE SĄDECKIEGO KLASTRA TURYSTYCZNEGO

  • Okres realizacji: od 01.05.2015 r. do 31.07.2015 r.
  • Źródło dofinansowania: Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. „Małopolska Gościnna”.
  • Wartość projektu: 29 700,00 PLN, w tym wkład własny 9 700,00 PLN
  • Cel projektu, zrealizowane działania: Głównym celem zadania publicznego jest integracja branży turystycznej, poprawa warunków dla prowadzenia działalności biznesowej w sektorze turystycznym, a w rezultacie zwiększenie atrakcyjności Subregionu Sądeckiego jako dużego ośrodka turystycznego – poprzez działania pilotażowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w tym opracowanie Strategii Sądeckiego Klastra Turystycznego).
  • Liczba beneficjentów: 30 osób – wyjazdowe spotkanie tematyczno-integracyjne